เพลงรอบนมัสการวันที่ 15 กันยายน 2019

11
Sep
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019
#
ชื่อเพลง
Key
Tempo
VDO
Lead Sheet
Lyrics & Chord
1
วิงวอนในถิ่นกันดาร (Desert Song)
“ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร…”
Bm 110
2
พระองค์ทรงรักเราก่อน (Kingdom Come) Bm 120
3
ข้าขอนมัสการ (Grace) Cm 75
4 มงกุฏแห่งผู้มีชัย (Victor Crown) C 75
มหาสนิท
ถวายทรัพย์