รอบนมัสการ 16 ธันวาคม 2018

16
Dec

เพลงเตรียมใจ
1. ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร (Magnificent) Key G : Chord | Note

เพลงชื่นชม (Priase)
2. เวลาเอลียาห์ (Days of Elijah) Key A : Chord | Note
3. เราทุกคนสรรเสริญ (Everyone Praise) Key A : Chord | Note

เพลงนมัสการ (Worship)
4. หัวใจแห่งการนมัสการ (The Heart of Worship) Key D : Chord | Note
5. ชีวีฉันขอวาง (You Stand Alone) Chord | Note

เพลงรับศีลมหาสนิท : พักพิงในพระเจ้า Key C : Note
เพลงตอบสนอง :
เปี่ยมรัก Key Em : Note
เพลงถวายทรัพย์

หมายเหตุ* Chord (เนื้อเพลง&คอร์ด), Lead Sheet (โน้ตดนตรีสากล)

Leave a Comment