เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

20
Jan

 

เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
# Title Key Lead Sheet Chord
เตรียมใจ

อาโดนาย (Adonai)
“ทรงเป็นราชานิรันดร์…”

Am
ชื่นชม พระองค์ทรงรักเราก่อน (Kingdom Come)
“พระองค์ทรงโปรดรักข้าก่อน…”
Am
นมัสการ พระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ (Worthy of it all)
“ผู้ชอบธรรม ฑูตสวรรค์…”
A
นมัสการ พระองค์เท่านั้น (For you alone)
“ฉันมีพระเยซู ฉันจะไม่หวั่นไหว….”
A
ศีลมหาสนิท ที่กางเขน ที่กางเขน E
ถวายทรัพย์
ตอบสนอง
ปิดการประชุม สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร G