รอบนมัสการ 25 พฤศจิกายน 2018

25
Nov

Praise – เตรียมใจ
1. Alive again : Chord | Lead Sheet (Key A)
2. เราทุกคนสรรเสริญ (Everyone praise) : Chord (Key A)
3. องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ : Chord (Key A)

Worship – นมัสการ
4. ข้ามานมัสการ (Here I am to worship) : Chord (Key E)
5. ทรงเป็นความหวังใจ : Chord (Key A)

หมายเหตุ*
Chord : เนื้อเพลง&คอร์ด
Lead Sheet : โน้ตดนตรีสากล

Leave a Comment