HIPO

โครงการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า H.I.P.O. (HIM International Philharmonic Orchestra)

หลักการและเหตุผล ­

สืบเนื่องจาก ในค่าย HIM THIALAND 2018 ที่ผ่านมา ได้มีการรวบรวมนักดนตรีเครื่องสาย จาก   หลายคริสตจักรในองค์กรฮิมไทยแลนด์  อาทิ คริสตจักรฮิมหาดใหญ่ คริสตจักรบ่อน้ำแห่งชีวิต  คริสตจักรกิจการแห่งพระคริสต์  คริสตจักรฮิมภูพิงค์  ตั้งเป็นวง HIM String Chamber และได้บรรเลงเพลงในค่ายดังกล่าว   และได้รับการอธิษฐานเผื่อที่วงจะขยายเป็นวง Orchestra ที่มีเครื่องดนตรีมากชิ้นขึ้น รวมทั้งมีนักร้องประสานเสียง  รวมทั้งสิ้น 100 คน

จึงเป็นที่มาของวง Him International Philharmonic Orchestra  (H.I.P.O.)  ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่มีความตั้งใจปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าในการนมัสการในวงออร์เคสตร้า  ซึ่งมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  เครื่องเป่า  เครื่องเคาะจังหวะ  และนักร้องประสานเสียง ที่จะร่วมบรรเลงเพลงนมัสการพระเจ้าในงานค่าย HIM THAILAND วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2019

ใบสมัครสมาชิก

ปัจจุบัน ได้มีการรวบรวมนักดนตรีจากแต่ละคริสตจักรในครอบครัวฮิม  แยกประเภท  ดังนี้

ประเภท หาดใหญ่ ตรัง บ่อน้ำฯ กิจการฯ ภูพิงค์ รวม คาดหวังเพิ่ม

เป้าหมาย

เครื่องสาย 15 1 1 7 2 26 4 30
เครื่องเป่า 2 3 5 5 10
นักร้องประสานเสียง 10 1 11 29 40
รวม 27 2 4 7 2 42 38 80

เนื่องจากการทำวงดนตรีออร์เคสตร้าโดยที่นักดนตรีอยู่ห่างไกลกัน ทำให้ไม่สามารถนัดซ้อมรวมวง  ร่วมกันได้ จึงจำเป็นต้องมีสื่อกลางในการฝึกซ้อม เรียนรู้ได้ด้วยกัน โดยใช้สื่อกลางในการเรียนการสอน เพื่อสามารถฝึกซ้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อมารวมวงกัน ในค่าย HIM THAILAND จะสามารถร่วมรับใช้กันได้อย่างพร้อมเพรียงเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  ทั้งนี้ การมีสื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อม และเป็นพรให้ผู้สนใจดนตรีในการนมัสการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สมาชิกของวง H.I.P.O. สามารถเข้ามาเรียนรู้และฝึกซ้อมเพลงที่จะร่วมรับใช้นมัสการร่วมกันในงานค่าย HIM THAILAND ประจำปี 2019 วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2019
 2. เพื่อสร้างมาตรฐานดนตรีนมัสการ โดยใช้โน้ตดนตรีสากล (Lead Sheet) เพื่อพัฒนาต่อผู้รับใช้ในทีมนมัสการต่างๆ และผู้สนใจเรียนดนตรี และเล่นเพลงนมัสการ  สามารถเข้ามาค้นหาโน้ตเพลงสากล ที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานสากล ปัจจุบันการเล่นเพลงพระเจ้า   ใช้เนื้อเพลงและคอร์ด ทำให้ประสบปัญหาต่างๆ อาทิ Intro Solo Ending การนับห้อง คอร์ดที่ไม่ได้มาตรฐาน การรวมวง ฯลฯ โครงการนี้จะช่วยสร้างสื่อกลางโน้ตเพลงเพื่อนำไปใช้นมัสการพระเจ้า และเป็นมาตรฐานสากล
 3. เพื่อให้วง I.P.O. พัฒนาขึ้นและร่วมรับใช้ในพันธกิจต่างๆ
 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวมตัวของนักดนตรีคริสเตียนต่างคริสตจักร ต่างองค์กร โดยใช้ดนตรีรวมใจกันในการนมัสการพระเจ้า
 5. การประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อ

เป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผล

 1. เพื่อให้มีวง H.I.P.O. เล่นรับใช้ในค่าย HIM THAILAND 2019 และงานอื่นๆ
 2. มีเว็บไซต์ที่มีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ VDO ฝึกสอนการเล่นไวโอลิน เชลโลและอื่นๆ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มคริสตจักรในองค์กร HIM ก่อน และในอนาคตจะขยายประชาสัมพันธ์ไปยังคริสเตียน และผู้สนใจทั่วไป
 3. จัดทำโน้ตดนตรีสากล (Lead Sheet) เพลงพระเจ้า ที่มีมาตรฐานสากลให้กับวงการคริสเตียนไทย
 4. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวก สำหรับสมาชิกในวง
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องคริสเตียนต่างคริสตจักรจากโครงการนี้

วิธีดำเนินงาน 

 1. เสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า H.I.P.O. (HIM International Philharmonic Orchestra)
 2. นำเสนอโครงการให้ศิษยาภิบาลทราบ เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกที่เป็นนักดนตรี หรือผู้ที่สนใจจะพัฒนาดนตรี  ทั้งเครื่องสาย   เครื่องเป่า  และนักร้องประสานเสียง  สมัครเข้าร่วมวง H.I.P.O  โดยให้ศิษยาภิบาลเป็นผู้รับรองในการเข้าร่วมวง
 3. ขออนุมัติจากคณะทำงานค่าย ในการวางแผนเตรียมการให้มีรอบนมัสการที่มีวง H.I.P.O  เข้าร่วม รวมทั้งการแสดงด้านนอกบริเวณห้องโถงหน้าห้องประชุม
 4. จัดเตรียมสื่อเพื่อการสอน
  • จดทะเบียน ออกแบบและจัดทำ Website
  • เรียงเรียงโน้ตเพลงที่จะใช้ในวง H.I.P.O.
  • จัดทำคลิป VDO สอนเพลงที่จะใช้ในพันธกิจ อาทิ ไวโอลิน, เชลโล และร้องเพลงประสานเสียง
 5. การเตรียมงานสำหรับค่าย
  • นัดหมายการซ้อมก่อนวันเริ่มค่าย 12 กรกฎาคม 2019  และระหว่างค่าย
  • ประสานเรื่องเครื่องเสียง ไมโครโฟน  และการจัดวางตำแหน่ง   การตกแต่งเวทีให้รองรับกับวง
  • Sound check ก่อนรอบนมัสการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. อ.รัตนา วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการวง H.I.P.O. ทีมนมัสการคริสตจักรฮิมหาดใหญ่ และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
 2. อ.วิสุทธา ไอศวรรยานุภาพ Web Master, Editor, Arranger, Conductor วง H.I.P.O. และทีมนมัสการคริสตจักรฮิมหาดใหญ่  เจ้าของโรงเรียนดนตรี St. Music
 3. ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว  ผู้ประสานงานวง H.I.P.O. ภาคกลาง อีสาน และ Him International ผู้ฝึกสอนภูมิภาค กทม.  ทีมนมัสการคริสตจักรบ่อน้ำแห่งชีวิต และปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. นางจรีรัตน์ ศรไพศาล ผู้ประสานงานและเหรัญญิกวง H.I.P.O. ทีมนมัสการคริสตจักรกิจการของ­­­­พระคริสต์(ธนบุรี) และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Sales Director บริษัท ดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จก.
 5. นางสาวเคสิยาห์ มัธยสกุล ผู้ประสานงานวง H.I.P.O. ภาคเหนือ ทีมนมัสการคริสตจักรฮิมเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาเปียโน ที่โรงเรียน YAHAMA
 6. นางสาวภาษิตา  ผิวเรืองนนท์ ผู้ประสานงานวง H.I.P.O. ภาคใต้  ทีมนมัสการคริสตจักรฮิมหาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ที่ปรึกษาโครงการ

 1. อาจารย์ ประยุทธ สาริมาน ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรฮิมกรุงเทพ บ่อน้ำแห่งชีวิต
 2. อาจารย์ ประมินทร์ ศรีทองใหญ่ ผู้รับผิดชอบด้านงานนมัสการองค์กรคริสตจักรฮิมไทยแลนด์
 3. อาจารย์ ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรฮิมหาดใหญ่  และรองประธานองค์กรคริสตจักรฮิมไทยแลนด์

งบประมาณ  65,000 บาท

รายละเอียด

ราคา / บาท

1

ค่าจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่น โดเมน เช่าพื้นที่ 1 ปี

25,000.-

2

ค่าอุปกรณ์  กล้องวีดีโอ, ฉาก, ไฟ, ไมค์ ฯลฯ

25,000.-

3

ค่าตอบแทนครูผู้สอน เครื่องสาย, เครื่องเป่า, Editor

4

เสื้อนักร้องนักดนตรี 100 คน ค่ายฮิมไทยแลนด์ 2019

15,000.-

5

อื่นๆ

รวม

65,000.-

(แหล่งที่มาของงบประมาณ : จากการจัดหาสปอนเซอร์สนับสนุน)

 

สถานที่ดำเนินการ
St. Music Studio 83/1 ถนนราษฏร์ยินดี ซอย 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
และการจัดการแสดงที่ค่าย HIM THAILAND 2019 ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2562

ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2019

 1. เดือนกุมภาพันธ์ จดทะเบียน เช่าพื้นที่ และออกแบบเว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกวง
 2. เดือนกุมภาพันธ์ สรุปเพลง เรียบเรียงโน้ตเพลง
 3. เดือนมีนาคม จัดทำคลิป VDO สอนต่างๆ โพสลงในเว็บไซต์
 4. เดือนกรกฎาคม ถวายเพลงนมัสการในค่าย Him Thailand 2019

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักดนตรีคริสเตียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาดนตรีมากขึ้น
 2. มีวง H.I.P.O. เข้าร่วมเล่นนมัสการในค่าย Him Thailand ในวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2019 จำนวน 80 คน ประกอบด้วยนักดนตรี และนักร้องประสานเสียง
 3. วง H.I.P.O. สามารถร่วมรับใช้งานอื่นๆ โดยการฝึกซ้อมผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทำขึ้นนี้ โดยมีสมาชิกมากขึ้น และสามารถเผยแพร่การเล่นดนตรีนมัสการไปยังกลุ่มคริสเตียนอื่น และผู้ที่ยังไม่เชื่อ

การประเมินผลโครงการ

ดำเนินการประเมินผลโครงการ ตามตัวชี้วัด ดังนี้

 1. เว็บไซต์ที่มีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ VDO ฝึกสอนการเล่นไวโอลิน เชลโลและอื่นๆ สำหรับให้นักดนตรีในกลุ่ม HIM Thailand เข้ามาใช้ข้อมูลและสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์เพื่อการฝึกซ้อม

เป้าหมาย: เว็บไซต์ จำนวน 1 เว็บไซต์ ที่เผยแพร่ให้กับนักดนตรีในกลุ่ม HIM Thailand

วิธีการและเครื่องมือวัดประเมิน : ตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่ขึ้นเผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ตและเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านระบบ Register หรือแบบสอบถาม

 1. มีโน้ตดนตรีสากล Lead Sheet เพลงพระเจ้า ที่มีมาตรฐานสากลให้กับวงการคริสเตียนไทย

เป้าหมาย : โน้ตดนตรี ขั้นต่ำจำนวน   100 เพลง

วิธีการและเครื่องมือวัดประเมิน : ตรวจสอบจากโน้ตดนตรีที่ขึ้นเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์

 1. จำนวนผู้เข้าชม และ Download sheet เพลงนมัสการจากเว็บไซต์

เป้าหมาย : มีสมาชิกเข้าเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน และจำนวน Download ไม่ต่ำกว่า  5,000 ครั้ง ก่อนงานแสดงของค่าย HIM Thailand 2019

วิธีการและเครื่องมือวัดประเมิน: เช็คจำนวนผู้เข้าชมและการ Download

 1. วง H.I.P.O เล่นรับใช้ในค่าย HIM THAILAND 2019 และงานอื่นๆ

เป้าหมาย: วง H.I.P.O ที่มาจากการรวมตัวกันของนักดนตรีจากคริสตจักรต่างๆ ในองค์กร HIM Thailand ตั้งแต่ 3 คริสตจักรขึ้นไป ร่วมรับใช้ในค่าย HIM Thailand 1  ครั้ง

จำนวนนักร้องนักดนตรี 80 คน

วิธีการและเครื่องมือวัดประเมิน: สังเกตจากการร่วมรับใช้ในค่าย HIM Thailand 2019

 1. วง H.I.P.O เล่นรับใช้ในการเฉลิมฉลองใหญ่ในค่าย HIM THAILAND 2020

เป้าหมาย: วง H.I.P.O ที่มาจากการรวมตัวกันของนักดนตรีจากคริสตจักรต่างๆ ในองค์กร HIM Thailand ตั้งแต่ 10  คริสตจักรขึ้นไป ร่วมรับใช้ในค่าย HIM Thailand 1  ครั้ง  จำนวนนักร้องนักดนตรี 150 คน

วิธีการและเครื่องมือวัดประเมิน: สังเกตจากการร่วมรับใช้ในค่าย HIM Thailand 2020

หากท่านหรือองค์กรของท่านต้องการร่วมสนับสนุนโครงการจัดตั้งวง Him International Philharmonic Orchestra (H.I.P.O.) สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่ นางจรีรัตน์ ศรไพศาล  คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (ธนบุรี)

เบอร์โทรศัพท์ 082-782-9550 LINE ID : 0827829550 ผู้ประสานงานและเหรัญญิกวง H.I.P.O.

ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพระพร