H.I.P.O 2020

เพลงคอนเสิร์ต H.I.P.O
วันที่ 3 พ.ค.2020 เวลา 18:00

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (กางเขนคือชีวิต) เพราะความรักของพระองค์ (รักแท้) เราจึงต้องฟัง (เสียงของพระองค์)และ (นี่คือเวลา) ที่จะประกาศข่าวประเสริฐ (จงเปล่งเสียง) และเฉลิมฉลองชัยชนะของพระองค์เพราะ (พระองค์ทรงแสนดี)

Medley ชุดที่ 1 : กางเขนคือชีวิต & รักแท้ (ซาราง) Key G | 70 – 80 BPM
[Verse1] ชีวิตข้าจะขอมีเพียงพระองค์ ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ พระโลหิตชำระภายใน ความรักฟื้นฟูหัวใจ สำหรับข้า พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง [Verse2] พระองค์เป็นความหวังที่ข้าพึ่งพิง เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง จิตวิญญาณข้าขอจำนน ต่อพระองค์เพียงผู้เดียวพระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า [Chorus] กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์ ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า [Chorus] ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์ และฟื้นคืนพระชนม์เพื่อข้า คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ ชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตาย หรือพลังฤทธิ์อำนาจใดใด ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ในองค์พระเยซู

Medley ชุดที่ 2 เสียงของพระองค์ & นี่คือเวลา (W501) Key C | 90 – 100 bpm |
[Verse] มองจงมองที่กว้างไกล ออกไปสีทองของทุ่งนาสุกใส พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ อํานาจทั้งสิ้นที่ในสวรรค์ อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น มีอยู่กับองค์พระเยซู [Pre] เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว พร้อมออกทัพประจัญบาน เสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจําการ [Chorus] นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน  ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร จะทรงนําเราไป เพราะนี่คือเวลาของพระองค์ [Instrument] [Verse] มีผู้คนที่ต้องการได้รู้ข่าวดี มีทุ่งนาที่ต้องการ ที่พร้อมให้เรา เก็บเกี่ยวด้วยกัน ในวันนี้ มีเวลา มีเรี่ยวแรงที่เหลือเท่าไร ใครจะรู้ ว่าจากนี้ ชีวิตที่มี เราอาจไม่เจอ กับพรุ่งนี้ [Chorus] นี่คือเวลาออกไป  บอกเรื่องรักมากมายให้ทุกคน นี่คือเวลาสุดท้าย ให้เราประกาศไปให้ทุกแห่งหน ทำด้วยหัวใจ เพื่อคนไทย เพื่อแผ่นดินของเรา [Verse] [Chorus] (จะทำด้วยหัวใจเพื่อคนไทย จะกลับมาหาพระองค์)

Medley ชุดที่ 3 จงเปล่งเสียง (Turn it up) & พระองค์ทรงแสนดี (You Are Good) | Key D | 110 – 120 bmp |
[Verse] ทรงสถิตเมื่อเรายกพระองค์ ทรงประทับเหนือคำสรรเสริญ ทรงครอบครองเหนือทุกสรรพสิ่ง ทรงประทับในคำสรรเสริญ
[Pre] พระองค์สำแดงให้เราได้รู้และได้เข้าใจ เรายกเสียงสรรเสริญ พระองค์ทรงกระทำการ ด้วยใจขอเทิดทูน มารวมกันสรรเสริญพระองค์ โอ… [Chorus] จงเปล่งเสียงแห่งการสรรเสริญ ร้องให้ก้องไป ให้ยิ่งกว่าเสียงใด ยกพระองค์ ประกาศพระนาม องค์สูงสุด [Verse] ยามสรรเสริญ เราสัมผัสพระองค์ ทรงสถิตและทรงทำการ ทรงไถ่เรา รอดจากบาปเป็นไท ทรงเป็นทางสู่ความชอบธรรม [Pre] พระองค์สำแดงให้เราได้รู้และได้เข้าใจ เรายกเสียงสรรเสริญ พระองค์ทรงกระทำการ ด้วยใจขอเทิดทูน มารวมกันสรรเสริญพระองค์ทรงไถ่เรา [Bridge] เมื่อเราสรรเสริญ การเจิมลงมา เมื่อเราสรรเสริญ การเจิมลงมา ด้วยเสียงสรรเสริญ เรายกพระนาม องค์จอมราชาเสด็จมา ทรงเป็นที่เทิดทูนบูชา โอ พระเจ้า [Verse] พระองค์ ทรงแสนดีและทรงมีพระเมตตาชั่วนิรันดร์ [Pre] ผู้คนทุกชนชาติ และทุกๆ ลิ้นจากชนชาติพันธุ์สู่อีกชนชั่วชาติพันธุ์ [Chorus] เราร้องสรรเสริญ  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา เราร้อง สรรเสริญ พระองค์ทรงเป็น เราร้อง สรรเสริญ ฮาเลลูยา ฮาเลลูยาเราร้อง สรรเสริญ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าดี Bridge ทรงเป็น ทรงเป็น แสนดี แสนดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา ตลอดเวลา ทรงแสนดี

Leave a Comment